. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, August 8, 2011

నీ కోసం ఒక హృదయం పరితపిస్తూ ఉంటుందని

మూగబోయి మాటరాక మనస్సులో మాట చెప్పలేక
గుండె బారం మోయలేక వ్రాస్తున్నా నేనీలేఖ
ఏమని మోదలుపెట్టను నేస్తం నీకోసమని వ్రాస్తున్న ఈ గేయాన్ని
ఏ పూలరెక్కల్ని చిదిమి పరువను నువ్వొస్తున్న ఆ రహదారిని
ఏ గాన మేళాన్ని అడుగను నీ కోసమే ఆలపించమని
నీ స్నేహ హస్తాన్ని అందించు - చిమ్మ చీకటినైనా చీల్చుకువస్తా
నీ ప్రేమామృతాన్ని కురిపించు - సప్త సంద్రాలైనా దాటొస్తా
నీ హృదయంలో కాస్త చోటిపించు - ఈ జగాన్నంతా ఏలేస్తా
నువ్వు అడిగావంటే చాలు - నా ప్రాణానైనా ఇచ్చేస్తా
ఎన్నాళైనా - ఎన్నేళైనా
ఇప్పటికి - ఎప్పటికి
నీ కోసం ఒక హృదయం పరితపిస్తూ ఉంటుందని
మరచిపోవు కదా నేస్తం........................