. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, August 18, 2011

మరుక్షణంలోనే నేనేమీకానట్టు...వదిలేసి వెళ్ళిపోతాయి
ఏ ఏకాంతక్షణంలోనో
నన్నడగకుండా వచ్చేసి
పారిజాతాల తోటలోని నేస్తాలదగ్గరకి తీసుకుపోతాయి

ఒక్కోసారి సమూహం నుండి వేరుచేస్తూ
నన్నునాకు దగ్గర చేస్తాయి

చిరునవ్వులు పూయిస్తాయి
చెమరింతలు తెప్పిస్తాయి
కారణాలు వెతికిస్తాయి
కాలక్షేపం చేయిస్తాయి
మరుక్షణంలోనే నేనేమీకానట్టు
వదిలేసి వెళ్ళిపోతాయి
అవే నీజ్ఞాపకాలు..