. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, August 8, 2011

ఎన్ని ప్రేమలు తమ పవిత్రతను ప్రశ్నించుకున్నాయో ...?
జాబిలి పంచే చెలిమికే కలువ రేకులు వికసిస్తాయని ............
సూర్యుడు పంచే చెలిమి వెంటే ప్రొద్దు తిరుగుడు పయనిస్తుందని ............
తెలిసిన వాడే స్నేహితుడంట .......మనసు తెలిసిన వాడే మన తోడంటా................

ఎన్ని ప్రేమలు తమ పవిత్రతను ప్రశ్నించుకున్నాయో ......................
మోహపు జాడలు లేని ఈ ప్రేమను చూసి ..............
ఎన్ని బంధాలు తమ అనుబంధాన్ని శంకిన్చాయో .............
రక్తపు పంపకాలు జరగని ఈ బంధాన్ని చూసి .................

ఎన్ని కాలాలు ఎంతగా కక్ష కట్టాయో...........
ఊసు పోని కబుర్లు తమని కరిగించే సాధనాలని తెలుసుకొని .................
ఎన్ని లోకాలు ఎంతగా కుల్లుకున్నాయో ...............
ఎదురయ్యే ప్రతి కవ్ష్ట నష్టాల భారం సగమైపోతుందని ..........

నీ ఆత్మను వివస్త్రను చేయాలని వుందా ...........
నీ మనసు నవ యవ్వనం సంతరించు కోవాలని వుందా .........
అయితే స్నేహం చెయ్