. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, August 29, 2011

"కదిలే కాలం తన కాళ్ళ కింద నా హృదయాన్ని అణిచివేస్తున్నా ..


మరవనివ్వదు .మరపురానివ్వదు ..మరవనివ్వదు .....
మజిలిలో మలిగా తాకిన నీ ఊపిరి స్వరం మరవనివ్వదు
పెదవి చెర దాటని నా గుండె లోని భావం మరవనివ్వదు
కనుపాపలు కురవనివ్వని నా కన్నీటి వర్షం ... మరవనివ్వదు ... నిన్ను

కనిపించే నా నయనం విడిచిన భాష్యాల బాణం మరపురానివ్వదు
ఆశించని నీ కరమిచ్చిన తొలి చెలిమి వరం మరపురానివ్వదు
మరలా మరలని నీ అడుగుల దురాల పయనం మరపురానివ్వదు
మరో క్షణమైనా నిరీక్షించని ఆ ఆఖరి క్షణం మరపురానివ్వదు
తరువాత యుగాన్ని తలపించిన నిజాల నిమిషం మరపురానివ్వదు...... నిన్ను
"కదిలే కాలం తన కాళ్ళ కింద నా హృదయాన్ని అణిచివేస్తున్నా ,
మరణించే కాలం మిగిలిఉండే వరకు నా చెలియ మరవనివ్వదు..
తన చెలిమి మరపురానివ్వదు .. నేనుండలేను నీకుదూరంతా వెళ్ళి పోతున్నా..