. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, August 1, 2011

ఓ క్షణం నాకు నీ కౌగిలిలో సేద తీరాలని ఉంది
ఓ క్షణం నాకు నీ కౌగిలిలో సేద తీరాలని ఉంది
అలసిపోయిన నా కనులకు జోలలు పాడే నీ పెదవుల సరిగమలు వింటూ నిదురపోవాలని ఉంది
నీ చూపులకు తెరలడ్డు పెట్టే నా ముంగురులు సవరించే నీ చేతి వేణువుల ను పెనవేయాలని ఉంది
ఏదో చెప్పాలని చెప్పలేక పోయినప్పుడు నువ్వు నవ్వే కొంటె నవ్వులో జారి పోవాలని ఉంది
నే చేసిన తప్పులను సవరిస్తూ బుద్దులు చెప్పే నీ పెద్దరికానికి మరోసారి తలవంచాలని ఉంది
అల్లరి చేస్తూ నీ చేతికి అందకుండా పారిపోయినప్పుడు ఉడుక్కునే నీ కళ్ళలో వేడి కి ఆవిరై పోవాలని ఉంది
కోప్పడుతూ కళ్లురిమి చూసే చూపుల చురకత్తుల దాడికి విల విల్లాడి పోగలను కాని
మౌనం వీడి నా మనసుకు ఓదార్పు నీయవూ?
కరిగి జారిపోయే నీ చెలిని నీ ఎద వంపులో తల దాచుకోనీయవూ ?
వేడు కుంటున్నాను ప్రియా
నన్ను మరో సారి మన్నించవూ ?