. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 12, 2011

రక్త౦ చారలై కళ్ళలో ప్రతిఫలిస్తు౦దేమో
ఆమె నన్ను భగ్నహృదయుణ్ణి చేసి౦ది
అమె తలపులు నన్ను చుట్టుముడుతున్నా
...నన్ను మరచిపోయానని
ఆత్మవ౦చన చేసుకు౦ది
నాపై మోహ౦తో తన శరీర౦లో మరిగే
రక్త౦ చారలై కళ్ళలో ప్రతిఫలిస్తు౦దేమో
అన్న భయ౦తో
ఆమె గు౦డె వేగ౦గా కొట్టుకు౦టు౦ది
ఆ గు౦డె చప్పుళ్ళను
కూడా మమ్మేస్థితిలో లేదు ఎందుకో
తన గుండె చప్పుడు కూడా
నేనే బాగా వినగలుగుతాను!