. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Wednesday, August 10, 2011

ప్రేమ కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయని ఎంచక్కా తప్పుకొని హేపీకా ఉంటుంది..
ప్రేమ...
ప్రేమ చూడడానికి రెండక్షరాలే కానీ ఈ మానవ మనుగడనే శాసించే ఆయుధం ప్రేమ...
అమ్మ పేగు బంధాన్నిరుచి చూసి కళ్ళుతెరవడం తో మొదలైన ఈ ప్రయాణం
ప్రేమ అనే ఒకే ఒక్క తియ్యని ఆలోచనలో సాగిపోతుంది.....
అమ్మ పెట్టె ముద్దలో ప్రేమ
నాన్న కొట్టే దెబ్బలోను ప్రేమ.
ఇలా మొదలైన ఈ జీవితం లో
అదే ప్రేమ అనే ఆలోచనవల్ల వచ్చే నరకం అనే బాధ ఎలావుంటుందో నీకు తెలుసా?
మగువ అనే రూపంలో వుంటుంది.
ఆ మగువ చెప్పే వన్నీ నిజాలు అని నమ్మకు..
తనకు ఇష్టం ఉంటే ప్రేమ అంటుంది లేదంటే కాదంటుంది..
అప్పుడలా ..ఇప్పుడినా అని నిలదీసి అడిగితే ...మాట మారుతుంది
ప్రేమ కొన్ని రీజన్స్ ఉన్నాయని ఎంచక్కా తప్పుకొని హేపీకా ఉంటుంది..
గతంలో నీవంటూ ఒకడీవి తన జీవితంలో ఉన్నట్టు కూడా మర్చిపోతుంది..
గతాన్ని మర్చిపోయి ..ప్రస్తుతంలో హేపీగా ఉంటుంది..


నేను నిజాయితీగా ప్రేమించాను అనడం నీతప్పు..కాదా..
అదేంటి గతం లో మనం అన్నావు ఇప్పుడు నీవు అంటున్నావని ఆచ్చర్యి పోకు
మనం ఏప్పుడైనా నీవు గా మారొచ్చు అప్పుడే మొసలౌతుంది గుండేళ్ళో భాద
నువ్వు నేను ప్రేమ లో వుండవు...
మగువను ప్రేమిచడం తప్పు కాదు కానీ
ఆ మగువ కోసమే ఈ జీవితం అన్నంత గా ప్రేమించడం తప్పు.
ఆ భ్రమ లో పడి తనువుని సైతం చాలించడానికి సిద్దపడు ...