. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, March 17, 2012

నిదురించిన కలతను నిదుర లేపకు నేస్తం

నిదురించిన కలతను నిదుర లేపకు నేస్తం
నిదురలేస్తే నీకేమీ కాకుండా నిష్క్రమిస్తాను
ఎదురీతలో ఎడబాటు కాకూడదు నేస్తం
ఎడబాటైతే అగాధాలలోకి అద్రుశ్యమైపోతాను
పలకరింపులో కరుణ కరుగనీయి నేస్తం
కనుమరుగైతే కన్నీటి పర్యంతమవుతాను
భవబంధాలు ఏవైనా మోసే భాధ్యత నీదే నేస్తం
బరువు నాకొదిలితే బ్రతుకు భారమవుతు౦ది
వెంటాడే నా చింతలు విని చిన్నబోకు నేస్తం
చిన్నబోతే నా చిగురుటాశ ...