. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, March 13, 2012

పువ్వులో లేని అందాన్ని..నీ నవ్వులో చూసాను

పువ్వులో లేని అందాన్ని
నీ నవ్వులో చూసాను....!!
:
ఆ క్షణమే నిన్ను ఆరాధించాను
ఈ ఆరాధన ప్రేమని అనలేను
అలా అని కాదని అనుకోలేను
:
..ఇది ప్రేమే అయితే...,
నా ప్రేమ నువ్వే ప్రియా...

కలల అలల మధ్య తేలుతూ ..
కమ్మని ఊహల్లో విహరిస్తూ…
కష్టాల సుడిగుండాలను దాటుతూ..
ఆనందపు ఉప్పెనలను అనుభవిస్తూ..
ఏ తీరాన్ని చేరుతుందో ఈ జీవిత నావ