. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, November 29, 2011

కనులు దాటిన క్షణం ...కనుల ముందే చేజారే చేజారిన మదురక్షనాలు

కనులు దాటిన క్షణం ...కనుల ముందే చేజారే చేజారిన మదురక్షనాలు
నీ జ్ఞాపకాలతో కనులు మూసే లేదని నిజం..మనసు నిండా మరిగే జలం
కనులు దాటని ఓ వరం..ఏ దేవుని శాపం మూలమో
నా దేవుని మరిచిన పాపమో..గగనాన చంద్రుడు ఒంటరిలే
ఏ చుక్కల దరికి చేరడులే..అర్థం తెలియని ప్రశ్నలు ఎన్నో
అంతం ఏదని అడిగిన కొంచెం..దూరమని కొనసాగించె
వెలుతురు కై వేచే చీకటి తను పోనిదే రానిదని
తెలిసిన గతి ఏమని ,ఎవరిని అడగనీ..
అడిగే అర్హతలేదు..ఎందుకిలా దూరం అయ్యావో