. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, November 15, 2011

కనుపాప రూపమై నిలవమని అడగాలి చెలి నయనం


కలవరింతలో పలకరింతలా కావలి ఒక హృదయం

కనుపాప రూపమై నిలవమని అడగాలి చెలి నయనం


మాటల కూడికల రాతిరి కోడి కూతై తెరవాలి కోరికల కిటికీ

నా తలపుల తపనలు ఆ తలుపులు దాటి తను చేరి చేయాలి జాగారం

తెల్లవారి పెరగాలి కోరికల శేషం కలై కను చేరినా ప్రేమ వలై

నను చుట్టాలి ప్రియ పరువం అప్పు లేని వడ్డీలు అందించి

పొందాలి అధర మధురం పలుకులేరుగని ప్రతి క్షణం..