. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, August 8, 2013

నాకు అందనంత దూరం లో ఉన్నావు.

నువు వినగలిగితే
నా గుండె శబ్దాన్ని విను
అది ఏడుస్తోందని
నీకు మాత్రమే తెలుస్తుంది
నువు చూడగలిగితే
నా అంతరాత్మలోకి తొంగి చూడు
నువు లేని ఆత్మ
మండిపోతూ కనిపిస్తుంది
నువు చదవగలిగితే
నా తలలోకి దూరిపో
నేనెంతగా నిన్ను
కోల్పోయానో తెలుస్తుంది
నువు నా నాడులలో
ఉరకలెత్తే రక్తాన్ని చూస్తే
అది ఎవరి కోసం
తాపత్రయ పడుతోందో తెలుస్తుంది.
నువు నా కళ్ళల్లోకి చూస్తే
వాటి వెనక విశాదం కనిపిస్తుంది
ఆ విశాదానికి కారణమైన నీవు
నాకు అందనంత దూరం లో ఉన్నావు.