. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, August 12, 2013

అందుకే నేమో నీలా నా మనస్సుకూడా నన్ను అసహ్యిచుకొంటోంది

ఎందుకు నీ ఆలొచన 
నన్ను ఇలా తరుముతోంది
నిన్ను చూసింది కలా?

లేక ఈరొజు నాకు అందిన
పాజిటివ్ సిగ్నల్స్ 

ప్రభావమా చెప్పవూ
నాలో ఏమిటీ మార్పు

నీవేఅంతా అనే ఆలోచన
మనసులో మాటలో 

పదములో పెదవులో
అడుగడులో మరీ మరీ 

నీ ఆలొచన ఎమీ
రేపు నీ సుందర రూపం 

ఎలా చూడను?
మురిపించి మైమరపించి .. 
 కనుమరుగైయ్యావెందుకని
నేను చేసిన ద్రోహం ఏంటీ 

వాళ్ళు చేసుకున్న అదృష్టం ఏంటీ
ఆనందాన్ని వాళ్ళకిచ్చి 

చచ్చిపోయేంత దిగులు 
నాకు మిగిల్చావెందుకో
అని అడుగలేను నీవిచ్చిన 

వేదనకాబట్టి జీవితాంత0
భాదపడుతూనే ఉంటా
నా నిద్రను కాజేయమని 

నా కలను జయించమని
మనసులో మధురంగా 

ఉన్న నీరూపం నాతోనే
అనుకుంటూ నిద్రను కోరనా, 

కలను రమ్మననా
ఎంటో ఎప్పుడూ  
నా పిచ్చి మనస్సుకు 
ఏదేదే చెప్పేస్తుంటా
అందుకే నేమో నీలా 

నా మనస్సుకూడా 
నన్ను అసహ్యిచుకొంటోంది