. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 17, 2013

రమించే మత్తులో ఎదిగిన కోరికలు..పూర్తిగా లొంగిన ఈ క్షణంలో


నీలోకి
అవలీలగ
చివరి అంచులదాకా 
చొచ్చుకపోనీ

రమించే మత్తులో 
ఎదిగిన కోరికలు
పూర్తిగా నీకు లొంగిన ఈ క్షణంలో
చివరకు అచేతనంగానైనా
ఇమిడిపోనీ..కరిగి కాల్చివేసేయ్

భ గ్గుమంటున్న 
ఒంటరితనపు
సెగలు కాల్చకముందే ..
నీ అదరాల్లో ఆవిరి అయిపోనీ
నీ యదపొంగుల్లో 
నన్ను నలిగిపోనీ.
తెలియని లోతులలోకి ఇంకిపోనీ ..

అలసి కృంగిపోనీ ..
ఈ వెచ్చటి వేదికపై
వేతన పెట్టిన కోర్కెల
ఆహుతి ఆరే దాకా సాగనీ ..
ఇరువురి బాధలు కరిగే
ఈ ఘడియన ..
నీ తనువు చెప్పినట్టుగానే ..
ఈ రేయిని గడవనీ ..
ప్లీజ్ ఈ ఒక్కరేయి 
నన్ను నీలో కల్సిపోయి
మరుక్షనం 

నా ఊపిరి ఆగిపోయినా
నేను చేయను

ఎక్కడా అడ్డు చెప్పకు
నన్నిలానే నీలో అక్యిం 

అయిపోనీప్లీజ్ నన్నాపకు