. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 23, 2013

మనసు నిండిన ముళ్ళు నా లోనే దాచిపెట్టి

అశాంతి,అసంతృప్తి
అవమానం,అవహేణన
నరనరాలలో ప్రవహించి
అమిత వేగంతో పరావర్తించి
కాంతి వేగంతో దూసుకువచ్చి
నీవు చేసిన అవమానం
మా మనసుని భళ్ళు మనిపించింది
దిక్కు తోచక, మాట రాక
గుండె పగిలి, గొల్లుమన్నాను
కారనం నీకు తెల్సు
నాకు కన్నీరు మిగిల్చి ఏంసాదించావో
నా మనసు అంతరాల్లో నీకోసం ఆరాటం
చేదు జ్ఞాపకాల అనుభవాలు ఆ ముళ్ళు.
మనసు నిండిన ముళ్ళు నా లోనే దాచిపెట్టి
మధురంగా ..నీకోసం..తలయెత్తి పూసిన
నా ఆశ గులాబీలవి.. నా జ్ఞాపికలవి
అవును కేవలం నీకోసం.. ఆక్రోశిస్తున్న మనను ?
నన్ను నేను ఎన్ని సార్లు శిక్షించుకోను
నన్ను ఎన్ని సార్లని గాయ పర్చుకోను
ఏం చేసినా దూరంఅయిన నీవు
దగ్గరకాలేవని తపన పడుతున్నా
నా అన్న నేను నీలో ఉండిపోయినప్పుడు
నాలో నేను వెతుకుంటే ఏలా దొరుకుతాను చెప్పు