. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, August 1, 2013

జాబిలి నవ్వుల జావళీలలో

జాబిలి నవ్వుల జావళీలలో
విరిసిన మల్లెల పలకరింపులో
ఎం మాయ ఏమోగాని
విరిసేను పెదవుల మిసిమి నవ్వులు
మెరిసేను కన్నుల మెరుపు పువ్వులు
దూరాన ఆ నీలి గగనాల చూడు ......
మారాము చేసెను ఆ మబ్బు తెరలు
వెన్నెలతో మరి ఊసులాడుతూ
తెమ్మెరతో మరి వూయలూగుతూ
పరువాలు సయ్యాట లాడే
ప్రణయాల కేరింత సాగే ..........
పచ్చని పచ్చిక వేదిక పైనా
పున్నగ పువ్వుల పానుపు మీదా

పవలించే నీ అందాలను ఆస్వాదిస్తున్నాను
నీదరి చేరి నీవడిలో నేనెప్పుడు సేదతీరుతానో