. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 3, 2013

మరోసారి జన్మిస్తూ..అప్పుడప్పుడూ మరనిస్తూ

నా ఆలోచనల మహాప్రవాహంలో,
నేనో నీటి బిందువును,
ఉధృతంగా ఉప్పొంగే ఓ నాడు,
ప్రశాంతంగా సాగే మరో నాడు,
అనుధినం ఓ శోధన,
శోధనలో వేదన,
వేదనలో ఆనందాన్ని ఆస్వాదిస్తూ, ఆలోచిస్తూ…..
ఊసులాడే గుండె లయకు తలాడిస్తూ,
అనుభవాల రక్త ప్రసరణ ఘోషలో,
అనుభూతులను వెతుక్కుంటూ,
ఆత్మవిమర్శల గర్భద్వారంలో నలిగిపోతూ,
ఏకాంతంలో,
మరోసారి జన్మిస్తూ,
అప్పుడప్పుడూ మరనిస్తూ
ఆస్వాదిస్తూ, ఆలోచిస్తూ…..

చితికి పోతూ నాలో నేను నలిగిపోతూ