. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, September 23, 2012

నీకోసం రాసుకున్న Blog డైరీ పేజీలు చూడు బుజ్జీ

ఎక్కడున్నవ్ బుజ్జీ మనసు తలుపులు తట్టి తలపుల తలుపులు తీయింది ఎక్కడికెళ్ళావు బుజ్జీ మది నాదన్నావు మరువను ఎప్పటికీ అన్నావు మరి నన్ను వీడి ఎక్కడికీ పోయావు బుజ్జీ చీకట్లో ఉన్నది చూసి నామనస్సు చీకటి అనుకున్నావా వెలుతురులో వెన్నేల కురిపించలేననా పైపై మెరుగులు చూస్తున్నావ్ నాలో నిండి ఉన్న ప్రేమను చూడు నీకోసం రాసుకున్న Blog డైరీ పేజీలు చూడు బుజ్జీ ప్రతి అక్షరంలో నీవే పరుగులు తీసే ప్రతి పదంలో నీవే నేను మారలేదు బుజ్జీ నీవెందుకు మారావు "కలల ప్రపంచంలో " పడి మర్ఫిపోయావా బుజ్జీ "వెన్నెల వెలుగులు "నిజమని నన్ను మర్చావా బుజ్జీ బరించలేని భాదను నాకొదిలి ఎల నవ్వుతున్నావు బుజ్జీ నీకు ఏదైనా సాద్యిమే బుజ్జీ నవ్వించగలవు, కవ్వించగలచు,ఏడ్పించనూ గలవు ఇన్నీ చేసి ఏం ఎరుగనట్టూ ఉండగలవు బుజ్జీ కాని నీమీద నమ్మకం వస్తావని నన్నోదారుస్తావని...ఊరడిస్తావని బుజ్జీ ఇది నమ్మకమా గుడ్డి నమ్మకమా నీవే తేల్చాలి