. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, September 11, 2012

మనసా నీవు నాతో లేవన్న వాస్తవాన్ని జీర్నించుకోలేకపోతున్నాను


మనసా నీవు దూరమైన గడియలు నాకు
క్షనమెక యుగంలా గడుస్తున్నాయి
కనీసం అప్పుడప్పుడూ మాట్లాడుతూ అయినా
ఆ కాస్త పలకరింపుకే పులకించిపోయేవాడిని..
నిర్దయగా అదీ లేకుండా చేశావు ఎమిసాదించావు...

మనసా నీవు నాతో లేవన్న వాస్తవాన్ని జీర్నించుకోలేకపోతున్నాను
ఏం జరగనట్టు ఎంత హాయిగా లైఫ్ లీడ్ చేసున్నావు..
కొత్త పరిచయాలు..కొత్త ఆలోచనల తో నీవు ఎప్పుడు బిజికదా..

మనసా ఎందుకో ఒక్కీసారి మనసు మారాంచేస్తుంది..
ఎందుకంటే ఆమనిషి ఇంకా మనసులోనె ఉందికదా..
ఒక్కోసారి నిదుర పట్టనీయదు...కారణం ..?
మనసా కనుల ముందు కదిలాడే పాత జ్ఞాపకాలు..
కంట కన్నీరు వరదలా పారేట్టు చేసి..
జ్ఞాపకం మనసు మీద కసి తీర్చుకుంటోంది మనసా..
నలిగిపోయిన నామనసుతో నీకేం పనిలే..
నీ జ్ఞాపకాలు .తలచుకొంటూ ..
నీవు ఎక్కడ వున్నా హేపీగా వుండాలని కోరుకుంటా మనసా