. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 25, 2012

....ఎప్పుడైనా గుర్తుకొస్తానా బుజ్జీ..?

భాదల్లొ ఉన్ననాకు ఓదార్పులా కొత్త పరిచయం కాలం ...కొత్తగా పరిచయం అయి కొత్త లోకాలను చూపించిన ఓ స్నేహం.... తన అందమైన స్నేహంతో ఎక్కడీకో తీసుకెళ్ళింది...తన ప్రేమలో గొంతుదాగా దిగిన తవురువాత నా చేతిని విదిలించుకొని ..కొత్త కలల ప్రపంచాన్ని వెతుక్కుం
టూ పోయింది ..అప్పటీకే పీకలదాకా ప్రేమలో మునిగిన నేను తనకోసం వెనుక్కు పరిగెత్తా.. అక్కడ తన కొత్త స్నేహితులతో హేపీగా వుంది.. పలుకరించినా పలుకనంత బిజీగా..అప్పుడప్పుడూ పలుకరించినా ముక్తసరి సమాదానం ఎదురైంది..తాను హేపీగా ఉండాలని తనతోపాటు వెనుక్కు వెళ్ళీన వాన్ని తిరిగి మళ్ళీ.. పీకల లోతువరకు వచ్చా..ఎటూ మునిగిపోతాని తెల్సు.. తన కలల ప్రపంచం కొత్త స్నేహితులని ఎందుకు ఇబ్బంది పెట్టాలని.. మళ్ళీ నావైపు వెనిక్కి రాబోదాని అంతే...కొంతకాలం ఎదురుచూశా నిరాసే ఎదురైంది....ఇకరాదని ఇప్పుడీప్పుడే తెలుస్తోంది ఎప్పటికైనా మునిగే వాడినే .. పూర్తిగా మునిగాక ఎప్పటికైనా గుర్తుకొస్తే..ఒ చిన్న గులాబీ పువ్వు నేను మునిగిన ప్లేస్ లొ పెట్టి ఒక్క కన్నీటీ బొట్టురాలుస్తందన్న ..ఆశ.. ఏమో తెలీదు నేను గుర్తుండాలి కదా..?