. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, August 14, 2012

గెలిచానో ఓడానో తెలియని అయోమయంలో


నీ నవ్వులో ఏమి దాచావో చెప్పవా
అలానే చూస్తూ ఉండాలని పిస్తుంది రెప్ప వాల్చక


నీ నడకలో ఏమి వయ్యారము దాగుందో కదా
తడబడినా అడుగులు పడుతున్నై నీ వెనకే


నీ మాటలో ఏమి మంత్రము వేసావో కదా
మత్తెక్కిన మనసు వింటున్నది నీ మాటే


నన్ను నన్నుగా నిలవనియక నన్ను
పూర్తిగా అసహయుడిని చేసావు చిరునవ్వులతో

గెలిచానో ఓడానో తెలియని అయోమయంలో
మళ్ళి ఓడిస్తున్నావు నీ వొడిలో సేద దీర్చి

నన్ను నేను పూర్తిగా కోల్పోఇనా
ఇంత ఆనందం ఉంటుందా నీతో ఓటమిలో ??