. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, August 28, 2012

ప్రియా నీవు నాయదపైవాలి గుండె చప్పుడు వినాలని ఉందా..

ప్రియా నీవు నాయదపైవాలి గుండె చప్పుడు వినాలని ఉందా..
ఆగుండె చప్పుడు ను ట్రాన్స్ లేట్ చేస్తే ఇలా ఉంటుంది ప్రియా.

మనస్సులొని మౌనమా...పలుకలెని భావమా,

కనులలొని కావ్యమా..బ్రతుకులొని బంధమా,

చెరిగిపొని స్వప్నమా..మరువలెనీ స్నెహమా,

నన్ను మరచిపొకు నెస్తమా.మదిలో ఎప్పటికీ నిలిచిపోయిన నాప్రాణమా.

నీను నన్ను మరచి పోయిన క్షనాన ఈ ఊపిరికి అర్దం లేదు ప్రియా