. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Friday, August 24, 2012

ప్రియా కడసారిగా కనుముసిన క్షణాన నా హృదయాన్ని అడుగు


ప్రియా నిను తొలిసారి చుసిన క్షణం కోసం......

.ప్రియా నీ రూపం మరువలేని నా కనులని అడుగు .......

నీ జ్ఞాపకాల కోసం...

తలచుకొని క్షణమంటూ లేని కాలాన్ని అడుగు.......

ప్రియా నీ ఫై ప్రేమ కోసం.....

మదిలోని వెలకట్టలేని నీ రూపాన్ని అడుగు......

ప్రియా నిను ప్రేమించిన కాలం కోసం... ప్రియా

ప్రియా కడసారిగా కనుముసిన క్షణాన నా హృదయాన్ని అడుగు ....
ఎలా అడిగిన ....ఏమని అడిగిన ....

ప్రియామదిలోని కొలువైన రూపం చెరిగిపోదు ......

వేరొక రూపం ధరి చేరదు ......ప్రియా