. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, August 19, 2012

ప్రియా కన్నీరుగా నీ పాదాలు అభిషేకిస్తా ప్రియా


ప్రియా ఏంటో గతం తాలూకా జ్ఞాపకాలు ప్రతిక్షనం వేదిస్తున్నాయి
అజ్ఞాపకాలు నావేడి కన్నీళ్ళతో చెరిగి పోతాయా ప్రియా
నీకోసం నా వేడి వేడి రక్తాన్ని సైతం కరిగించి
ప్రియా కన్నీరుగా నీ పాదాలు అభిషేకిస్తా ప్రియా
రక్తంనీ తెల్లని పాదాలు అభిషేకిస్తా ఎర్రటి రక్త చూసి భయపడతావు
అందుకే రక్తాన్ని కన్నీరుగా మారుస్తున్నా ప్రియా