. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, August 23, 2012

నన్నోడీస్తావు .. నన్నూరడిస్తావో అని ఎదురు చూస్తున్నా ప్రియాప్రియా నీ జ్ఞాపకాల ప్రవాహం..
నా గుండె గదిలో ఏ మూలో తచ్చాడుతూనే ఉంటావు
వెలుగులు నింపుతూనే వుంటావు
మనసు తలుపులు తెరిచి నిన్ను పంపించలేను
మది అంధకారం చేసుకోలేను
కాని నీవే నన్ను కాదని దూరంగా ఉంటున్నావు
ప్రియా ఏకాంతంలో నిన్ను తలచి మైమరచిపోతుంటాను
ఒక్కోసారి నాలో నేను నీతో ముచ్చట్లు చెపుతూంటాను
నాలో ఎప్పటికీ ఆరని జ్యోతివి నువ్వు ప్రియా
ప్రియామది నిండిన జ్ఞాపకాల హారతి నువ్వు
అందుకేనేమో నా ఆత్మీయ నేస్తమా….. నిన్ను
గుండె గదిలో ఓ మూల బంధించాను!
నువ్వెప్పటికీ నాలోనే వుంటావుకదా... అప్పుడు
ప్రేమజ్యోతివై వెలుగులు నింపుతావో
ఆరని అగ్నికీలవై మదిని దహిస్తావో...
అంటూ నీ చల్లని పిలుపుకోసం ఎదురు చూస్తున్నా ప్రియా
దుక్కంలో నిన్ను దూరం చేసుకుంటున్నానో ..
బాదల్లో బందీగా మార్చుకున్నానో తెలియడం లేదు ప్రియా
నీవు గుర్తిచ్చిన ప్రతినిమిషం కర్సవుతున్న కన్నీటీ సాక్షిగా
నన్నోడీస్తావు .. నన్నూరడిస్తావో అని ఎదురు చూస్తున్నా ప్రియా