. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, August 19, 2012

ప్రియా నీ జ్ఞాపకాల సుడిగుండంలో చిక్కుకుపోయి


ప్రియా నీ జ్ఞాపకాల సుడిగుండంలో చిక్కుకుపోయి

నీ ఆలోచనల ఊబి నుండి బయటకు రాలేక ఊపిరాడక అందులోనే ఉండలేక

తప్పిపోయి తీరాన ఎగిరిపడిన చాప పిల్లలా గిలా గిలా కొట్టుకుంటున్నా ప్రియా

ప్రియా నీ హృదయ సముద్రాన్ని చేరుకోలేక ..

జ్ఞాపకమై నను వేదిస్తుంటే కన్నీటితో మనసును ఓదార్చుతున్నా

కాని కార్చి కార్చి అలిసిపోయిన ఆ కన్నీటికి ఓదార్పు ఎవరు

గుండెల్లో గుడి కట్టుకున్న నీ రూపమా లేక

ఆ గుండెని చీల్చే నీ ఆలోచనలా ప్రియా?