. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 11, 2012

ఒక్కోసారి ఉపిరి ఆగిపోతున్నంత బాధ


ఒక్కోసారి ఉపిరి ఆగిపోతున్నంత బాధ
నువు అర్ధం చేసుకోక పొతే

ఒక్కోసారి శూన్యంగా మిగిలిన వేదన
నువ్వు దూరంగా వెళ్ళి పొతే

ఒక్కోసారి నన్ను నేను కోల్పోఇన భావన
నీతో మాట్లాడక పొతే

ఒక్కోసారి చెప్పుకోలేని యాతన
నిన్ను చూడక పొతే

ఒక్క సారి ప్రేమిస్తే ఇదా ఫలితం ?
విరహగ్నుల జ్వాలలలో దహించే కన్నా
కౌగిలిలో కరిగించవా కనికరించి ?