. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 18, 2012

ప్రియా కట్టలు తెగిన కన్నీళ్ళు చీకట్లో కలిసిపోతుంటే


ప్రియా దేవుడు ప్రత్యక్షమై

నీ ఆఖరి కోరిక కోరుకోమంటే . . .

నేను ప్రాణంతో లేనని తెలిసిన క్షణాన

నీ కంటి నుండి కారే కన్నీటి బొట్టుని కావాలని కోరుకుంటాను ప్రియా
ప్రియా నా ప్రాణం నీవే
ప్రణయం నీవే
ప్రళయం నీవే నీ...వే నీ ...........వే
ప్రియా కట్టలు తెగిన కన్నీళ్ళు చీకట్లో కలిసిపోతుంటే
ఓదార్చే ధైర్యం లేక
ప్రియా గది గోడలు మౌన సాక్షులుగా మిగిలిపోయాయి
ప్రియానీ ఆలోచలు నా గుండెల్లో అగ్ని గుండాన్ని మండిస్తుంటే కన్నుల్లో కారే కన్నీరు ఆ అగ్నికి ఆజ్యం పోస్తుంది ఆ అగ్నిలో దహించుకు పోయేది నేనే కాని
ప్రియా నా ఆలోచనల్లో నిండిన నీ జ్ఞాపకాలు కాదు