. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 18, 2012

ప్రియా నా ప్రాణం ఉన్నంత కాలం గుండెల్లో పదిలంగా ఉంటుంది


ప్రియా నీ పేరుని పేపర్ మీద రాశాననుకో అది చిరిగిపోతది కొన్ని రోజులకి

ప్రియా ఇసక మీదరాశాననుకో మరుక్షణమే అలలు వచ్చి చెరిపేస్తాయి

ప్రియా గోడ మీద రాశాననుకో రంగు వేసి తుడిచేస్తారు

ప్రియా అందుకే నా గుండెల్లో రాసుకున్నాను

ప్రియా అక్కడ ఎప్పటికి ఎవరు చేరిపేయలేరు

ప్రియా నా ప్రాణం పోయిన సరే నాతో పాటు కాలిపోతుందే కాని ఎవ్వరు చెరపలేరు

ప్రియా నా ప్రాణం ఉన్నంత కాలం గుండెల్లో పదిలంగా ఉంటుంది .