. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, August 18, 2012

ప్రియా కన్నీరు మాట్లాడాలి అని అనుకున్నప్పుడు పిలవగానే పలుకుతుంది


ప్రియా చాలా మంది కన్నీటిని ఇష్టపడరు ఎందుకనో మరి

కాని నాకు మాత్రం నా కన్నీరంటే చాల ఇష్టం చాలా చాలా ఇష్టం చెప్పలేనంత ఇష్టం

ప్రియా కన్నీరు మాట్లాడాలి అని అనుకున్నప్పుడు పిలవగానే పలుకుతుంది

ప్రియా బాధను పంచుకుందాము అన్నప్పుడు పిలవకుండానే కన్నీరు వచ్చి నా చెక్కిలిని తడుముతుంది

ప్రియా ఒంటరిగా ఉన్నప్పుడు కన్నీరు నేను తోడున్నాను అని దోబుచులాడుతుంది

ప్రియా గుండె బరువైనప్పుడు కన్నీరు మనసుతో ఊసులాడి ఓదార్చుతుంది

ప్రియా నా ప్రతి కష్టంలోను నీతోడు నేనున్నాను అంటు కన్నీరు గుండెలకు హత్తుకుంటుంది

ప్రియా ఎందుకో ఈ మధ్య నా కంటే కూడా కన్నీటి మీద ఇష్టం పెరుగుతుంది .