. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, February 23, 2012

నీవు ఒంటరిగా వున్నప్పుడు నన్ను తలచుకుంటావే అదే ప్రేమ

నీ పరిచయం నాకు ప్రేమను నేర్పించింది

నీ అందం నాకు బంధం వేసింది

నీ మాటలు నా ప్రేమకు బాటలు వేశాయి

నీ నవ్వులు నన్ను మైమరపించాయి

నీ చూపులు నా గుండెను తాకాయి

నీ అభిమానం నీ పై నా ప్రేమను పెంచాయి

నాకు తెలుసు నువ్వు నన్ను ప్రేమిస్తున్నావని

కాని అది నీకు తెలియాలంటే ఎలా

నీవు ఒంటరిగా వున్నప్పుడు నన్ను తలచుకుంటావే అదే ప్రేమ

నేను ఏ అమ్మయితొ ఐనా మాట్లడుతుంటే నీ కళ్ళు ఎరుపెక్కుతాయే అదే ప్రేమ

ఇంకా అర్ధంకాలేదా నీకు ప్రేమంటే

ఏ బాషలొ చెప్పాలి నీకు

కనీసం నీ మనసు నన్న అడిగి చూడు

నా మనసు పడే బాదేమిటో..

- Posted by హను