. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, February 18, 2012

చావు అంటూ వస్తే దారుణంగా ఉండాలి..

నా చావు అంటూ వస్తే దారుణంగా ఉండాలి..
తల పూర్తిగా చింద్రమై..గుర్తుపట్టలేనంతగా..
బాడీలోని ఏపార్టు కల్సి ఉండకూడదు
చిద్రమైపోయి చెల్లా చెదరు అయిపోవాలి
ఘటన జరిగిన ప్రాంతం మొత్త పూర్తిగా రక్తంతో తడిచి పోవాలి..
ఈ చావు చూసిన వాళ్ళు...ఎంత ఘోరం అనుకోవాలి
ఇలా జరిగినా కూడా నీవు మారవు కరగవు నేనని నాకు తెల్సి
ఇలా జరగాలని కోరుకోవడం నీమీదకోపం కాదు నామీద నాకు కసి
నామీద నాకే అసహ్యిం వచ్చేలా ఇంత ఘొరం జరిగాలని కోరుకునేలా చేశావు..
కనీసం అప్పుడైనా అవునా అని నాలో నిజాయితీని నమ్ముతావా..?
మళ్ళీ ఎవరో వకరు ఏదో చెబుతాను వెంటమే మనసు మార్చుకుంటావు కదా...?
నీవు ప్రపంచంలో అందర్ని నమ్ముతావు ..నన్ను తప్ప నెనేం తప్పు చేశాను
తప్పులు చేసి తప్పించుకునే వాళ్ళను చుట్టూ పెట్టుకొని నన్ను ఎలా దూషించ గలుగుతున్నావో..?