. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, February 21, 2012

ప్రశ్నించే అధికారం నాకివ్వలేదు ... సమాదానం చెప్పే సమయం ఇవ్వట్లేదు

ప్రశ్నించే అధికారం
నాకివ్వలేదు
సమాదానం చెప్పే
సమయం ఇవ్వట్లేదు
తప్పు నీదా??
నాదా అని ఆలోచించే
విచక్షణను కూడా నువ్వే
లాగేసుకొని ఇలా నన్ను
ఒంటరిని చేయడం
ఎంత వరకు న్యాయం ??

నీ మొండి తనం నా
మనసును గాయం చేస్తే
నీ మౌనం నా మనసును
శిక్షిస్తే ...
వీక్షకుడిలా నీ నటన ప్రపంచానికి
నచ్చినా ..
నన్ను బాధించే భయంకర శిక్ష మాత్రం
నువ్వు కనుగొన్నావనే ..
నీ ఆనందం లో నువ్వు మునిగిపోయి
హాయిగా నన్ను చూసి నవ్వుకుంటూన్నావ్ ...