. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, January 30, 2014

నీ జ్ఞాపకాల్లో నాకో స్థానం కోసం అనుక్షణం పడుతూనే ఉంటాను .

నేను, నాలా , నువ్వు, నీలా 
బ్రమల్లో బ్రతుకుతూ చేదు నిజాలను
మనసులోపలికి కుక్కుతూ 


నా జ్ఞాపకాలలో ఇమిడిపోయిన..
అందమైన ఆకారానివి నీవు
అందమైన  ఆకారం నువ్వైతే.. 
నీ జ్ఞాపకాలలో ఉన్న 

మరో ఆకారం నేను.
జ్ఞాపకం శాశ్వతం కాదు.
 మరపు దాన్ని కబళిస్తుంది..
ఒకరి జ్ఞాపకాలలో ఇంకొకరి
జ్ఞాపకాలు ఉండిపోవాలని..,
మరపుతో.మదిలో 

జరిగే పోరాటాన్ని..
పైకి పించకుందా 

జాగత్త పడుతున్నాం

నీ జ్ఞాపకాల్లో నాకో స్థానం  కోసం
పడుతూనే ఉంటాను

ఏదో ఓ..నాటికి నీవు
నన్నూ... మరచి పోతావని తెలిసినా..
నా ప్రయత్నం ఆపలేకపోతున్నా
ఆ రోజుని...దూరం చేసేందుకు...,
ప్రతి రోజూ...ఇంకొంచెం 

ప్రయత్నిస్తాను..
నా అస్తిత్వం కోసం...ఈ ఆరాటం..

కేవలం నాకోసం..
కేవలం నా మనస్సు 
ఆరాటాన్ని తగ్గిద్దాం అని 
నీవు గుర్తుంచుకుంటావని కాదు
ఒకప్పుడూ ఆ ఆశ వుండేది
ఇప్పుడు పుర్తిగా చచ్చిపోయింది

అయినా పిచ్చి మనసు 
ఎంత చెప్పినా మాట వినదుగా