. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, January 11, 2014

పోలీసుల విజయాలపై మొట్టమొదటి ప్రోగాం...స్వాతి న్యూస్ లో "సాక్ష్యిం"

 ఏ నేరం అయినా.. ఎలాంటి ఘోరం అయినా ప్రపంచం ద్రుష్టికి తీసుకు వచ్చిన మన పోలీసులు సాధించిన  విజయాలకు ...చేధించిన విజయాలకు ... సాక్ష్యం... మీడియాలో తొలిసారిగా... మీ స్వాతి న్యూస్ లో  పోలీసుల విజయాలపై ఫోకస్ చేస్తూ ...ప్రతి క్రైం లో పోలీసుల విజయ రహస్యాలను ఫోకస్ చేస్తూ తెలుగు మీడియాలో మొట్టమొదటిఫ్రోగ్రాం