. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, January 21, 2014

ఆమె నన్ను వదలి వెళ్ళిపోయింది .....?
ఆమె నన్ను ఒంటరిగా
వదలి వెళ్ళిపోయింది
నన్ను కాదని
నేనిక ఎప్పటికీ నన్ను  వద్దనుకొని
దేవుంతో ఒట్టు పెట్టుకొని మరీ వెల్లి పోయింది
నా ముఖాన మసిపూసుకున్నాను
నన్ను నేను ఎప్పుడూ గుర్తుపట్టకూడదని
ఎదురు పడి నానుంచి వెల్లిన
తనగురించి అడిగితే ఏం చెప్పాలి
గుందేలమీద తన్ని వెల్లిందని చెప్పనా
నాన్ను కాదని మరొకన్ని 
వెతుక్కొని  వెల్లిందని చెప్పనా
 

అప్పుడే వీస్తున్న చల్లగాలి
చెంప పగులగొట్టాను
నన్ను కాదని వెళ్ళిన జ్ఞాపకాలను
నా దగ్గరకు తీసుకరావద్దని
కళ్ళూ ఏరులై పారుతున్నా
ఏంటో తికమక పడుతు నేను
నాకు నేనేం చేస్తున్నానో తెలియనితనంలో
మనసంతా రక్తం తోడేస్తున్నంత భాద
పదునైన రంపంతో
ముక్కలుగా కోస్తున్నంత వేదన

ముక్కలైన నా  జీవితాన్ని
చేతికెత్తుకున్నాను...
పగిలిన అద్దపు ముక్కలైయ్యాయి
పగిలిన అద్దం ముందు  దిగాలుగా నిలబడ్డాను
ఆ అద్దం పగులకముందు ఒక్కడీనే
ఇప్పుడూ ఏంటో ఏన్నో ముక్కలై కనిపిస్తున్నా
ప్రతి ముక్కలో నన్ను
నేను వెక్కిరిస్తున్న నా ప్రతిరూపం

నా మీద నాకే ఆవేశం
నామీద నాకే చిరాకు
నామీద నాకే అసహ్యం పుడుతోంది
ఇది జరిగి సంస్తరాలు గడచినా
ఇంకా నన్ను వీడని పాత జ్ఞాపకాలు
నేను ఇక్కడ వంటరిగా తను మరొకరి జంటగా
ఆనందంగా నేనెవరో తెలీనంత
ఆనందంగా ఉందితనిప్పుడు 
నన్ను గుర్తుపట్టే పరిస్తితుల్లో లేదు

నేనెప్పుడూ తనకు కనపడకుడాదని
అన్ని దారులూ మూసేసింది
అన్నిటిలో బ్లాక్ చేసీంది
నా ఊసే తనకు తెలియకూడదంటూ
నేనెవరో తనకు గుర్తుకు రాకూడదంటూ 

తనను ఎవరో మాయచేస్తున్నారు
తన్ను నమ్మించి మోసం చేస్తున్నారు
తనెదురుగా పొగుడుతూ తను లేనప్పుడు
బజారు మనిషితో  పోలుస్తున్నారు
నేనెల్లి హెచ్చరిద్దాం అనుకుంటే
తను సంతోషానికి అడ్డు తగులుతున్న అంది
నన్నోటరిగా వదలి వెల్లీ జీవితంలో
మళ్ళీ కనిపించకూడాదని హేచ్చరించి మరీ వెళ్ళీందిచంపేస్తా అలా తనను అన్న ప్రతి
ఒక్కడీని ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తా
ఆనా కొడుకులను
కన్న అమ్మా అబ్బ సిగ్గుపడేలా
వాళ్ళూ చేసిన దారుణాలను
 ప్రపంచానికి చూపిస్తా
వీడా "చీ" అని "చీ" కొట్టేలా ,,
వాడికి తెల్సిన వాళ్ళందరూ ఉమ్మేసేలా
నిజాలను వాళ్ళందరిముందు
పెడతా నరకం చూపిస్తా నాకొడుకులకు 


నాలోనేను లేనన్నది ప్రశ్న
నేనిక తనకు లేనన్న 
తనకోరిక కాదనలేక నేను
గుర్తు పట్టని శవంగా మారాను
నాలో నేను చనిపోయిన  రొజు
అక్కునచేర్చుకుని రోదించేదెట్లా?
ఆమె వెళ్ళిపోయిన రోజు
నా ముఖాన మసిపూసుకున్నాను
మళ్ళి నాకు నేను కనిపించకూడదని
నన్ను నేను ఎప్పటికీ గుర్తు పట్టకూడదని