. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, January 27, 2014

నా ప్రశ్నకు తప్ప అన్ని ప్రశ్నలకు సమాదానాలుంటాయి

బాధని చూడాలంటే,
కన్నీరే కారాలా,
కళ్ళలో భావం కుడా కావాలా 


మనసు ముక్కలవ్వాలంటే
యుద్ధమే జరగాలా
చిన్న మాట చాలు కదూ 


వేదన చెప్పుకోవాలంటే,
ఏకాంతమే కావాలా,
వినే హృదయం ఎక్కడుందో చెప్పవూ


దుఖం పంచుకోవాలంటే
సంబంధమే కావాలా
బంధం అనుబందమైతే చాలుకదూ 


మనసును ముక్కలు చేయాలంటే
మాటలే మాట్లాడాలా
మౌనం సరిపోదూ