. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, January 13, 2014

ముక్కలైన నా మనస్సును అనంతంలోకి విసిరి పడేస్తున్నాను

నన్ను నేను 
అంతం చెసుకొంటూ
ముక్కలైన నా మనస్సును
అనంతంలోకి 

విసిరి పడేస్తున్నాను
పిచ్చి పిచ్చిగా ఆలోచిస్తూ
దిగంతాల్లో ఎటు చూసినా
నువ్వే కనిపిస్తూ వుంటే...
ఆ అనంతాన్నే 

దోసిళ్ళలో తీసుకుని
తాగెయ్యాలనే ఆరాటంలో...
శూన్యమవుతూ...
అనంతమవుతూ...
నిన్ను చేరుకుంటాను...
అది ఎప్పటికప్పుడూ
బ్రమగానే మిగిలి పోతుందిఓడిపోయిన గతాన్ని 
వరసలు గా పేర్చి
రాసులుగా పోస్తున్నా 

అక్షరాలుగా
ఒకప్పుడు నీకవై  

పూలదండలు ఇప్పుడు
మట్టిదిబ్బలై నీకు 

కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకో