. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, May 2, 2013

నీకోసం ఏదో రాయాలని రాయలేక నలిగిన చిత్తు కాగితాన్ని

నీ తలపుల జడివానను తాళలేక
జ్ఞపకాల సుడిగుండంలో నిలువలేక...?
మాయమాటలు చెప్పలేక.. మనస్సాక్షిని చంపి బ్రతుకలేక..
మరల రాని నిను చేరలేక.. నీ ప్రేమను మరువలేక...
తరలిపోతున్నా.... తిరిగిరాని మరో తీరానికి...

తడి ఆరని నా కనులను పరులెవ్వరికీ కానరాకూడదని
జ్వలితమైన నా హ్రుదయ సెగ మరెవ్వరికీ తాకకూడదని
నను నేనే కాల్చుకుంటూ.. ప్రియా నీ పేరే తలచుకుంటూ..
తరలిపోతున్నా.... తిరిగిరాని మరో తీరానికి...
మరుభూమికై మౌనంగా ఎదురుచూస్తూ...

నేడు నేను..మరొకరోజు నేనుండనేమో
అన్ని సౌఖ్యలూ వున్న దరిద్రుడిని..
అందరూ ఉన్నా నీవు లేని నేను ఏకాకినే
నీవులేని నేను ఎందుకు ప్రియా
జగమంత కుటుంబంలో ఏకాకిని..
నీకోసం ఏదో రాయాలని రాయలేక 

నలిగిన చిత్తు కాగితాన్ని
బ్రతికి వున్న శవాన్ని..ఓ పిచ్చివాడిని..