. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, May 2, 2013

నీకు మనసెలా ఒప్పింది ఈ మూగ మనసుని శిక్షించాలని Priyaa

నీ పిచ్చి గానీ నన్ను నా మాటలను
నిను వెంటాడే నా ఊసులను నీ వెంటే
నేను ఏనాడో ఉంచేసాను ఇక నీ చూపు
నీ మాట్లాడే కళ్ళు నన్ను ఎప్పుడూ
వదలక వెంటాడుతూ వున్నాయి

నీకు నన్ను వెతకాలనే ఆలోచన
నా మదిని తడిమి ఓ సారి నీ
తియ్యటి ముద్ర వుందో లేదో అనే
ఆలోచనని నీ లోనే వుంచుకో

ఎప్పుడో చెప్పాను నువ్వు నా
లోతైన మది గదిలో బందీవని
నా మది గది తలపుల తాళం
నీ దగ్గరే వుందనీ అది పలికే రాగం
నీ మదికే తెలుసనీ నీ పలుకే నా
వెలుగనీ అది లేక పొతే నా మది
గదిలో అంతా చీకటనీ అయినా
నీకు మనసెలా ఒప్పింది ఈ మూగ
మనసుని శిక్షించాలని గదిని మూయాలని