. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, May 5, 2013

రాజధాని నగరానికి ఓంటరిగా 18 అమ్మాయి వస్తే..ఏంజరుగుతుందిరాజధాని నగరానికి  ఓంటరిగా 18 అమ్మాయి వస్తే..ఏంజరుగుతుంది..అమే ఎలాంటి పరిస్థితిల్లో ఎదుర్కొంటుంది..ప్రతిక్షనం అవసాశందొరికితే వేటాడాలని చూడే మృగాళ్ళనుంచి ఎలా తప్పించుకుండా లేడి పిల్ల...ఓ అమ్మాయి రియల్ ష్టోరి తెల్సుకోవాలని ఉందా అయితే ఈ ష్టోరి చూడండి..ఒంటరిగా ఉన్న ఓ అభాగ్యురాలు పడ్డ కష్టాలు కన్నీటి ఘాదను తెల్సుకొండి...లేడీస్ హాష్టల్లో చదువుకున్న అమ్మాయిలు పెట్టిన టార్చర్ అమ్మాయి చెడీపొమ్మంటూ చెప్పిన నీతులు చూస్తుంటే చదువుకున్న మూర్కులు ఏంచేస్తున్నారో అర్దం అవుతుంది...ఇలాంటి అమ్మాయిలు ఎందరో ఈ హైదరాబాద్ నగరంలో ఉన్నారు తెలుసా మీకు..