. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Tuesday, October 22, 2013

జ్ఞాపకం గుచ్చుకొంటోంది

ఉక్కిరి బిక్కిరి 
అవుతున్నట్టుంది
ఊపిరి అందట్లేదు
మనసు మెలి 

తిరిగిపోతోంది
ఆలోచన 

నిలదీస్తోంది
జ్ఞాపకం గుచ్చుకొంటోంది 
అనుభవం 

హెచ్చరిస్తోంది
కంటతడి గుండెసడిని 

గుర్తుచేస్తోంది
బావాల తీవ్రతలో  

కొట్టుకుపోతున్నన్నా
బ్రతుకు మీద 

విరక్తి పుడుతొంది

ఒడ్డున పడ్డ చేపలా 

ఉంది నా పరిస్థితి
నా పక్కనే ఉన్న 

గతం తోట్టేలోకి దూకేశా..
వంద మైళ్ళ వేగంతో 

కొట్టుకుపోనున్నా
ఒడ్డుకు చేరతానన్న ఆశలేదు
ఎప్పుడూ ఎక్కడ 

తేలతానో తెలియడం లేదు .