. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, October 26, 2013

నీవు పరిచయం అయ్యేదాకా తెలీదు

నీవు పరిచయం అయ్యేదాకా తెలీదు
కాలాని నీవు నాదగ్గర ఉన్న
క్షనానికి వున్న విలువ
నీవు దగ్గర ఉన్నప్పుడు 

ఎప్పుడు వెలతావో అని అని భయం
నా దగ్గరనుంచి వెలుతున్నప్పుడు
ఇకరావేమో అని బయం ఎన్నాళ్ళిలా బయం..
బయంగా బ్రతకాలి ఇదేనా జీవితం
ఒక్కోసారి అనిపిస్తుంది ఈ జన్మలో కాకపోయిన
మరు జన్మ కైనా మనం ఇలా 

ఉండలేమా మరుపన్నది లేకుండా ...
బయమన్నది లేని కాలం నాకు కావాలి
తోడు లేని ఈ మనసుకి తెలుసు 

ఏకాంతము విలువ....
కనుల వెనుక స్వప్నముకి 

తెలుసు చీకటి విలువ....
పెదవి వెనుక పదముకి తెలుసు 

మౌనము విలువ....
నా ఎదలో దాగిన నీకు తెలియదు 

ఈ నా మనసు విలువ....
ఎందుకు.. అది ఎందుకు..??