. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Thursday, October 24, 2013

నిజాన్ని కప్పేసిన మనిద్దరి మద్యా మౌనం రోదిస్తుంది

అసలు నీవెవరు, నేనెవరు,
మన స్నేహం  

చిరునామా  గా మారాక
నన్ను నీలో కలిపేసాక,
మనిద్దం ఒకటే అనుకున్నాక
నా మదికేమిటీ మతిమరుపు?
మైమరపు బంధాన చిక్కిన నేను,
నీ మమతావేశపు పాశాన చేశావు

అంతలోనే ఎదో ప్రళయం
ఏందుకో తెలీదు ఎవరు చేశారో తెలీదు
నిజాన్ని కప్పేసిన మనిద్దరి 

మద్యా మౌనం రోదిస్తుంది
గతాన్ని మర్చి న నీవు..

మన మద్యిలో ఎవరో  
అఘాదాలు చేశారు.. 
నన్ను అవమానించావు
నన్ను కాదని అన్నీ 

నమ్ముతున్న  నీవైపు
జాలిగా చూడటం తప్పించి 

ఏం చేయలేని నిస్సహాయత

కొత్త స్నేహాలతోఆనందగా నీవు
నిన్నుతలచుకొంటూ నేను
నేను కనిపించి పలుకరిస్తే 

ఎవరునీవు అంటావేమో
ఎందుకంటే ..నన్ను 

ఏమార్చిన నీవు మర్చిపోయే ఉంటావు మరి