. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, October 20, 2013

నన్ను నేను వెనక్కి తవ్వుకుంటూ

అన్నీ నిన్న 
మొన్నటి గతంలా
ఇప్పుడే చదివి పక్కన 

పెట్టిన జీవితపు పుస్తకంలా.
కళ్ళ ముందు 

కదలాడుతున్న బొమ్మల్లా

నన్ను నేను వెనక్కి 

తవ్వుకుంటూ
నేను లేనప్పటి ప్రపంచాన్ని 

ఊహించుకొంటూ
వాస్తవానికి వారదులు కట్టి
నిజాలకు మేడలు 

కట్టి కాలాన్ని
కనికట్టు చేసి దాచేయలని 

చూస్తుంటా ఎప్పుడూ