. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Saturday, October 26, 2013

మూగబోయిన నాగొంతులో నీపేరు ప్రతిధ్వనిస్తుంటే

నీ చూపుల ముందు 
కదులుతున్న నా రూపం
శూన్యంలో ఒంటరిగా 

ఉందని తెలుసుకోలేకుంది
నీ ఊహాచిత్రన్ని 

నీ చిరునామా అడుగుతుంటే
అది నాహృదయాన్ని 

చూపుతుంటే చిత్తరువు చెందుతున్నా
నేను మంత్రం చదువుతుంటే 

నీ పేరులా వింటున్నా
నా మది పేజీల మద్యలో 

నువ్వు దాగుంటే
నీకోసం కలల 

విశ్వమంతా చుట్టి వస్తున్నా
చే జారిన ఎన్నో నీ జ్ఞాపకాల క్షణాలు
నువ్వు నా కనురెప్పలనుండి 
వేకువ చూస్తుంటే
జారిపోతావని 

నాకన్నీటిలో పన్నీటి స్నానం చేయిస్తున్నా
నా కన్నుల కార్తీకంలో 

వెలుగులా వస్తావని ఆశిస్తున్నా.
కంటి నుంచి 

ఒక్కో బొట్టుగా రాలుతుంటే
నీకై సంధు మలుపు 

చివర ఆగిన నా చూపు
అప్పుడే తడిచిన యడారిలా 

నిర్మానుష్యంగా ఉంది
మూగబోయిన నాగొంతులో 

నీపేరు ప్రతిధ్వనిస్తుంటే
--
ప్రియా