. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, October 20, 2013

ప్రస్తుతంలో నాజ్ఞాపకాన్ని చుట్టిపెట్టి ఎంత హాయిగా ఉన్నావో

నా గుండెలపై నుంచి  నిర్దాక్షిణ్యంగా
నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయావు
నన్నుకాదని వద్దనుకొని
నీవు వదిలిన వెళ్ళిన జ్ఞాపకపు  ముద్రలు
ఇంకా పచ్చిగా నే ఉన్నాయి
గుర్తొచిన ప్రతిసారి
రగిలి రగిలి మండుతూనే ఉన్నాయి 


నిజాన్ని సమాదిచేసి
అబద్దపు రాళ్ళతో
మనసుకు గాయాలు చేసి
గతాన్ని పాతి పెట్టి
ప్రస్తుతంలో నాజ్ఞాపకాన్ని చుట్టిపెట్టి
ఎంత  హాయిగా ఉన్నావో