. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Monday, October 1, 2012

గెలువలేనని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు బ్రతకడం..అనవసరం నీవిక మరణించు

ఒక్క నిమిషం ఆలోచించు ఓడిపోతే మళ్ళి ప్రయత్నించు మళ్ళి ఓడిపోతే మళ్ళి మళ్ళి ప్రయత్నించు గెలువలేనని నిర్ణయించుకున్నప్పుడు బ్రతకడం అనవసరం నీవిక మరణించు ఓ బీరువు మరణం విశాల సృష్టికి వెలితి కాబోదు నీ ఆర్దాంతర అస్తమయం ఎ వీరుడి పుణ్య చరితకు మచ్చ కాబోదు కాల ప్రవాహంలో అనాధ శవంలా కొట్టుకు పోతున్న నిన్ను చరిత్ర గుర్తించజాలదు మరణమే శరణ్యం అనుకున్నప్పుడు ఒక్క నిమిషం ఆలోచించు ఆ ఆలోచనను మరొక్క నిమిషం కొనసాగించు చావడానికి కావలసిన ధైర్యంలో వందవ వంతున్న ఏదో సాదిస్తావ్ ప్రతి ఓటమి ఒక అనుభవమేనని తెలుసుకో ప్రతి అనుభవాన్ని గుణపాఠంలా మలచుకో అప్పుడు ఈ అనుభవాలే నీ విజయానికి సోపానాలవుతాయి ఆ గుణపాటాలే నీ కీర్తిని ఆకాశమెత్తుకు చేర్చుతాయి.. అప్పటికీ నీకు గమ్యిం దొరక్కపో తే చచ్చిపో ...సమయాన్ని వృదాచేయకు..