. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, October 7, 2012

మనసు అను క్షణం నీ కోసం పరుగులు తీస్తుంది

మనసు అను క్షణం నీ కోసం పరుగులు తీస్తుంది అలసట తెలియకూడదని కబుర్లు చెప్తూ నేనూ దానితో..... మెరిసీ మెరిసి అలసిన సూరీణ్ని పడమర లోయలో దాచుకొంటోంది నిత్యం పరుగులు తీసే గోదారికీ సంద్రం చేతులు చాస్తుందిచీకట్లో మగ్గే నింగికీ జాబిల్లి జాబునిస్తుందిమరి నా నిరీక్షణ ఎప్పుడు ఫలిస్తుంది...? నీ సంగమంలో ఈ పరుగు ఎప్పుడు నిలుస్తుంది...? ఆ క్షణాలిచ్చే మధురానుభూతితో