. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. . త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com.. త్వరలో " మనసాతుళ్ళి పడకే బ్లాగ్ స్పాట్ వెబైట్ గా వస్తుంది..www.manasulomata.com..

Sunday, October 14, 2012

గోరింట పూసింది గోరింక కూసింది


గోరింట పూసింది గోరింక కూసింది
గొడవేమిటే రామ చిలకా గొడవేమిటే రామ చిలకా
నే తీర్చనా తీపి అలకా ఆ
నే తీర్చనా తీపి అలకా

గోరింక వలచింది గోరింక పండింది
కోరిందిలే రామ చిలక కోరిందిలే రామ చిలక
నీ ముద్దు నా ముక్కు పుడక ఆ
నీ ముద్దు నా ముక్కు పుడక
ఏలో ఏలో ఏలేలో ఏలో ఏలో ఏలో ఏలేలో ఏలో

పొగడాకు తేనేంతో పొదరిల్లు కడిగేసి
రతనాల రంగులతో రంగ వల్లులు తీర్చి
ఎదలోన పీటేసి ఎదురొచ్చి కూర్చుంటే ఆ ఆ ఆ ఆ
సొదలేమిటే రామచిలక సొదలేమిటే రామచిలక
సొగసిచ్చుకో సిగ్గు పడక ఆ సొగసిచ్చుకో సిగ్గు పడక
గోరింక వలచింది గోరింక పండింది
ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహా ఆహాహా

విరజాజి రేకులతో విరిసేయ సవరించి
పండు వెన్నెల పిండి పన్నీరు చిలికించి
నిదరంతా మింగేసే నిసిరాతిరి తోడుంటే
ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ ఆ
కొదవేమిటే గోరువంక కొదవేమిటే గోరువంక
కడపొంగుతో కట్టుపడక ఆ ఆ
కడపొంగుతో కట్టుపడక
గోరింట పూసింది గోరింక కూసింది
కోరిందిలే రామ చిలక కోరిందిలే రామ చిలక
నే తీర్చనా తీపి అలకా ఆ నే తీర్చనా తీపి అలకా